Thiết bị hội nghị âm thanh phòng họp Sennheiser

Hệ thống hội thảo Sennheiser: hội thảo trực tuyến, âm thanh hội nghị truyền hình, thiết bị âm thanh phòng họp hội thảo

Kinh nghiệm Hệ thống hội thảo Sennheiser